Menu

関連

  • MySQL

概要

ユーザ情報を参照する方法などです。

方法

ユーザを表示する

mysql> select user,host,password from mysql.user;

ユーザの権限を確認する

mysql> show grants for 'ユーザ名'@'ホスト名';

パスワードを設定する

mysql> update mysql.user set password=password('<ここにパスワード>') where <条件>;
mysql> flush privileges;

ユーザを削除する

mysql> delete from mysql.user where <条件>;
mysql> flush privileges;

参考